Trailander Oy:lle yksityisyydensuoja on erittäin tärkeää. Tässä dokumentissa kerrotaan niistä periaatteista ja rekisteröidyn oikeuksista, joita Trailander Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä Trailander Oy:n palveluita, käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot itseään koskeviksi.

1. Rekisterinpitäjä

Trailander Oy (Y-tunnus: 1569071-0)

Tehtaantie 26, 60100 Seinäjoki

tel. +358 (0)20 735 1860

office@trailander.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eetu Viertola

eetu.viertola@trailander.com

tel. +358 (0)20 735 1864

3. Rekisterin nimi

Trailander Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa palvelukuvausten mukaisten velvoitteiden ja oikeuksien täyttäminen, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Näiden lisäksi rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito sekä suoramarkkinointi silloin, kun asiakas on tämän sallinut. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, asema, yritys, postiosoite (katuosoite, postinumero, osavaltio, valtio), puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes sopimusvelvoitteet on täytetty. Säilytysajan päätteeksi tiedot hävitetään tai anonymisoidaan rekisterinpitäjän toimesta. Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden anonymisoitujen tietojen säilyttämiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjän itsensä antamat mm. www-lomakkeilla lähetetyistä tilauksista ja viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannata tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

Tilausten ja tavaroiden toimituksiin liittyvät tiedot (nimi, toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) luovutetaan kuljetusliikkeiden käyttöön tuotteiden toimitusta varten. Palvelusopimuksissa yhteistyökumppaneiden kanssa ollaan huomioitu tietosuojavaatimukset ja niiden ajantasaisuus.

Tietoja voidaan myös luovuttaa mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Trailander Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä pyynnöstä, jos tähän on olemassa laillinen, sopimusvelvoitteisiin perustuva tai jokin muu pakottava syy.

Tarkistus- ja korjauspyynnöt sekä kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä toimitetaan:

Trailander Oy (Y-tunnus: 1569071-0)

Tehtaantie 26, 60100 Seinäjoki

eetu.viertola@trailander.com

tel. +358 (0)20 735 1864